Masa tynkarska MOZAIKER AKORD COLORATO jest dwuskładnikową lub trzyskładnikową kompozycją spoiwa wytwarzanego na bazie żywic akrylowych i barwionego kruszywa kwarcowego o uziarnieniu 0,2÷0,8 mm oraz opcjonalnego dodatku miki (w zależności od wybranego melanżu). Spoiwo jest dostarczane w szczelnie zamkniętym pojemniku, wraz z nim dostarczane są ściśle odmierzone porcje kruszywa w kolorach zgodnych z katalogiem Producenta. Masa tynkarska powstaje przez zmieszanie wybranych kruszyw oraz opcjonalnego dodatku miki ze spoiwem w odpowiednich proporcjach zgodnie z przekazaną recepturą. Masa tynkarska MOZAIKER AKORD COLORATO służy do natryskowego
wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również w systemie ociepleń na bazie styropianu KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO*. Szczególnie polecana jest do dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne) oraz ścian i elementów architektonicznych występujących na elewacjach budynków (tj.: cokoły, pilastry, gzymsy). Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych.
Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MARMURIT GT barwionym pod ten sam melanż mozaiki, a na podłożach chłonnych również preparatem BUDOGRUNT ZG lub BUDOGRUNT WG.

Uwaga: Ze względu na specyfikę produktu, nie zaleca się jego stosowania na powierzchniach narażonych na długotrwałe i bezpośrednie działanie wody. Uwaga: Przed skomponowaniem melanżu należy sprawdzić numery poszczególnych partii kruszywa/ składnik B. Nie mieszać partii kruszywa o różnych numerach przeznaczonych na tą samą powierzchnię (w przypadku koniecznym należy wcześniej wymieszać/ujednolicić je ze sobą)!

*przy użyciu produktu w systemie ociepleń, producent udziela gwarancji jedynie w przypadku wykonania kompletnego systemu KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO

  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo akrylowe
Kolorymelanże kolorystyczne według wzornika kolekcji MOZAIKER AKORD COLORATO Farby Kabe
Fakturypełna
Grubości ziarna0,8 mm
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤75%
Min. zużycie2,6 kg/m2
Przepuszczalność pary wodnejkat. V2
Absorpcja wodykat. W3
Przyczepność do podłoża betonowego≥ 0,3 [MPa]
Przewodność cieplna λ10 dry0,76 [W/m x K]
Reakcja na ogieńklasa C
OpakowanieJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 13,74 kg gotowego produktu, które uzyskuje się przez zmieszanie: składnika A zawierającego 4,68 kg spoiwa i składnika B zawierającego 6 woreczków kruszywa po 1,51 kg każdy oraz opcjonalnego dodatku składnika C, miki (w zależności od wybranego melanżu kolorystycznego)
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania3 miesiące od daty skomponowania melanżu (jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji składnika A - spoiwa)

• Wysokie walory dekoracyjne wielobarwnej wyprawy tynkarskiej z połyskującą miką;
• Gotowe kompozycje kolorystyczne na bazie barwionego kwarcu;
• Szybki proces przygotowania gotowego melanżu w systemie COLORATO;
• Możliwość tworzenia również własnych kompozycji kolorystycznych;
• Szybki i łatwy w nakładaniu techniką natryskową AKORD;
• Wysoka przyczepność do podłoża;
• Duża odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne;
• Niska nasiąkliwość powierzchniowa i dobra paroprzepuszczalność;
• Wysoka odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare
i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności są znaczne (od 5 do 15 mm). Ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię
przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu wyrównać i wygładzić podłoże zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP.
Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Świeże podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne można
tynkować dopiero po upływie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw. „suchą zabudowę” bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu. Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w systemie
ociepleń KABE THERM MARMURIT COLORATO/ MOZAIKER COLORATO, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETiCS. Mozaikową masę
tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po 3-4 dniach.

GRUNTOWANIE: Na podłożach o dużej chłonności należy wcześniej zastosować preparat gruntujący BUDOGRUNT ZG (na zewnątrz) lub BUDOGRUNT WG (do wnętrz). Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże zagruntować barwionym
pod ten sam kolor mozaiki preparatem gruntującym MARMURIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem), przez okres od 30 do 60 sekund,
aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do trwałego pogorszenia estetyki wyprawy.

NAKŁADANIE: Mozaikową masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą przy pomocy pneumatycznego urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3÷4 atm. i średnicy dyszy 5÷6 mm. Podczas natrysku masy
pistolet należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości 0,4÷0,6 m. Nałożona warstwa powinna być równa i pokrywać całkowicie podłoże bez zagłębień i wypukłości. Uwaga: Nałożenie zbyt cienkiej warstwy tynku, może doprowadzić
do powstania szczelin na powierzchni wyprawy, co negatywnie wpływa na jej estetykę i trwałość.

WYSYCHANIE: Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres
wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie całej
jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym
materiałem z tej samej partii kruszywa, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa i bezwietrzna
pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem
czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

Supreme Poradnik