Firma Farby KABE Polska Sp. z o.o. opracowała, wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący wszystkie regulacje wynikające z normy  Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.

Farby KABE Polska Sp. z o.o. planuje działania związane ze zidentyfikowanymi, znaczącymi aspektami środowiskowymi zgodnie z polityką środowiskową, a celami środowiskowymi i procesami.

Planowanie ochrony środowiska obejmuje:

 • wymagania prawne i inne uregulowania (umowy, porozumienia, własne standardy);
 • identyfikację aspektów środowiskowych
 • kwalifikacje personelu;
 • określenie wymagań dla urządzeń biorąc pod uwagę zagadnienia ochrony środowiska;
 • sporządzanie planów przeglądów i konserwacji urządzeń łącznie ze sprawdzeniem ich przydatności ze względu na ochronę środowiska i kryteria oceny aspektów.

Firma Farby KABE Polska Sp. z o.o. zidentyfikowała wszystkie aspekty środowiskowe występujące w firmie poprzez szczegółową analizę wszystkich elementów działalności.

Uwzględniono w niej:

 • Pośredni wpływ na środowisko, czyli aspekty środowiskowe związane z rozwojem procesu realizacji świadczeń  (np. wybór materiałów, urządzeń i metod realizacji usług).
 • Wpływ na środowisko w łańcuchu konfiguracji tworzenia wartości przez własną działalność, czyli te towary i usługi, które są zakupywane od dostawców.
 • Wpływ na środowisko w łańcuchu przed własną działalnością, czyli te towary i usługi, które są zakupywane od dostawców.
 • Wpływ na środowisko w łańcuchu po tzn. wpływ związany ze stosowaniem i utylizacją narzędzi i materiałów stosowanych do realizacji usług budowlanych.
 • Ocenę przy różnych uwarunkowaniach operacyjnych.

Firma stosuje stałe monitorowanie i pomiary wielu parametrów procesów, pokazując tym zdolność do przestrzegania wymagań związanych z ochroną środowiska oraz umiejętności osiągania zaplanowanych celów środowiskowych.

Nowoczesne farby lateksowe PROFILATEX, PROLATEX i OPTILATEX z oferty farb do wnętrz firmy Farby KABE Polska Sp. z o.o. nie zawierają lotnych związków organicznych (w skrócie LZO) i mogą być stosowane w obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia oraz zakładach usługowych i produkcyjnych w tym również przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Zastosowanie systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków z oferty Farby KABE Polska Sp. z o.o. pozwala na ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

W nowatorskiej technologii materiałów elewacyjnych NOVALIT (która ma zastosowanie  w masach tynkarskich, masach szpachlowych, farbach elewacyjnych i w preparatach gruntujących) istotą i cechą charakterystyczną tych wyrobów jest zastosowanie do produkcji niskoalkalicznego i częściowo spolimeryzowanego potasowego szkła wodnego. W związku z tym wyroby serii NOVALIT T podczas aplikacji na budowie nie wymagają zastosowania rygorystycznych wymogów BHP, bo w procesie produkcji obniżona zostaje ich alkaliczność.

Do produkcji gotowych wyrobów marki Farby KABE Polska Sp. z o.o. stosowane są surowce typowe dla ekologicznych wyrobów wodorozcieńczalnych.

Ze względu na wodorozcieńczalny charakter produkcji i stosowanie bezpiecznych surowców nie są wymagane specjalne warunki pracy urządzeń i ludzi, a sam proces produkcyjny dzięki stosowaniu efektywnej instalacji odpylającej i własnej oczyszczalni popłuczyn po myciu urządzeń jest bezpieczny dla środowiska.

W procesie produkcyjnym stosowane jest:

 • hermetyzacja ciągów technologicznych
 • zapewnienie filtracji powietrza podczas dozowania surowców sypkich do procesu produkcyjnego;
 • bezodpadowy system produkcyjny – zagospodarowanie wód popłuczynowych do następnych etapów produkcyjnych;
 • wyeliminowanie z receptur wysokolotnych substancji rozpuszczalnikowych i zastąpienie ich przez ekologiczne substancje wodorozcieńczalne.

Współpracując z firmą KABE FARBEN z Gossau, której historia i doświadczenie sięgają 100 lat, adoptujemy technologie, zatwierdzone przez szwajcarskie służby ochrony środowiska.
Działalność przedsiębiorstwa ukierunkowana jest na budowanie trwałego zaufania Klientów do produkowanych wyrobów oraz ciągłe umacnianie swojej pozycji rynkowej. 

Supreme Poradnik