Administratorem powyższych danych osobowych jest Spółka FARBY KABE SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach, ul. Śląska 88. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora będzie dokonywane w celach kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ułatwia kontakt za pomocą formularza. Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane przez okres kontaktu, później w celach archiwalnych. Każda osoba posiada prawo do usunięcia, sprostowania danych, dostępu do danych, do ograniczenia przetwarzania danych (w sytuacji i zakresie kiedy przetwarzanie odbywało się za zgodą) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora Danych.

    Supreme Poradnik