Tynk mozaikowy - Marmurit Colorato - FARBY KABE

Masa tynkarska MARMURIT COLORATO jest dwuskładnikową kompozycją spoiwa wytwarzanego na bazie żywic akrylowych i barwionego kruszywa o uziarnieniu 1,0 i 1,5 mm. Spoiwo jest dostarczane w szczelnie zamkniętym pojemniku, wraz z nim dostarczane są ściśle odmierzone porcje kruszywa w kolorach zgodnych z katalogiem Producenta. Masa tynkarska powstaje przez zmieszanie wybranych kruszyw ze spoiwem w odpowiednich proporcjach zgodnie z przekazaną recepturą. Masa tynkarska MARMURIT COLORATO służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również w systemie ociepleń na bazie styropianu KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO. Szczególnie polecana jest do dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne) oraz elementów architektonicznych występujących na elewacjach budynków (tj.: cokoły, pilastry, gzymsy). Produkt można stosować w pomieszczeniach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym również w obiektach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia. Do stosowania na podłożach mineralnych* (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MARMURIT GT, a na podłożach chłonnych również preparatem BUDOGRUNT ZG lub BUDOGRUNT WG.
Uwaga: Ze względu na specyfikę produktu, nie zaleca się jego stosowania na powierzchniach narażonych na długotrwałe i bezpośrednie działanie wody i opadów atmosferycznych jak np. baseny, brodziki czy niezadaszone murki ogrodzeniowe. Przed skomponowaniem melanżu sprawdzić numery poszczególnych partii kruszywa (składnik B). Nie mieszać partii kruszywa o różnych numerach przeznaczonych na tę sam powierzchnię ( w przypadku koniecznym , należy wcześniej wymieszać, ujednolicić je ze sobą)!


* przy użyciu produktu w systemie ociepleń, producent udziela gwarancji jedynie w przypadku wykonania kompletnego systemu KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO

przejdź do programu mozaiker

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo akrylowe
Kolorymelanże kolorystyczne według wzornika kolekcji MARMURIT COLORATO Farby KABE
Fakturypełna
Grubości ziarna1,0 mm; 1,5 mm
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤75%
Przepuszczalność pary wodnejSd=0,61 m (kat.V2)
Absorpcja wodyw=0,05 kg/m2∙h0,5 (kat. W3)
Przyczepność do podłoża betonowego≥0,3 [MPa]
Przewodność cieplna λ10 dry0,76 [W/m x K]
Reakcja na ogieńklasa C przy zużyciu <3,5 kg/m2; klasa F przy zużyciu ≥3,5 kg/m2
OpakowanieJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 15 kg gotowego produktu, które uzyskuję się przez zmieszanie: składnika A zawierającego 4,12 kg spoiwa i składnika B zawierającego 8 woreczków kruszywa po 1,36 kg każdy
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania3 miesiące od daty skomponowania melanżu (jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji składnika A - spoiwa)

• Szybki proces przygotowania produktu
• Bogata oferta melanży
• Wysokie walory dekoracyjne wielobarwnej wyprawy tynkarskiej
• Duża odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne
• Możliwość tworzenia własnych kompozycji kolorystycznych
• Zawiera absorbery UV

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności są znaczne (od 5 do 15 mm). Ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu wyrównać i wygładzić podłoże zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Świeże podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne można tynkować dopiero po upływie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw. „suchą zabudowę” bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu. Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w systemie ociepleń KABE THERM MARMURIT COLORATO/ MOZAIKER COLORATO, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETiCS. Mozaikową masę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po 3-4 dniach.

GRUNTOWANIE: Na podłożach o dużej chłonności należy wcześniej zastosować preparat gruntujący BUDOGRUNT ZG (na zewnątrz) lub BUDOGRUNT WG (do wnętrz). Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże zagruntować barwionym pod ten sam kolor mozaiki preparatem gruntującym MARMURIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem), przez okres od 30 do 60 sekund, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do trwałego pogorszenia estetyki wyprawy.

NAKŁADANIE: Mozaikową masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą przy pomocy pneumatycznego urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3÷4 atm. i średnicy dyszy 5÷6 mm. Podczas natrysku masy pistolet należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości 0,4÷0,6 m. Nałożona warstwa powinna być równa i pokrywać całkowicie podłoże bez zagłębień i wypukłości. Uwaga: Nałożenie zbyt cienkiej warstwy tynku, może doprowadzić do powstania szczelin na powierzchni wyprawy, co negatywnie wpływa na jej estetykę i trwałość.

WYSYCHANIE: Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii kruszywa, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa i bezwietrzna pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

Supreme Poradnik