Produkt o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów budowlanych innych niż drewno, np.: powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, wapienie, kamienie, itp. Szczególnie polecany do odkażania i oczyszczania podłoży przed nakładaniem nowej powłoki malarskiej lub wyprawy tynkarskiej. Produkt przeznaczony do użytku powszechnego.

UWAGA: W przypadku stosowania preparatów na innych podłożach niż wymienione powyżej zalecane jest wcześniejsze wykonanie prób na niewidocznym fragmencie podłoża.

Postać produktu:płyn (roztwór wodny);
Substancje czynne produktu biobójczego:-alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16))- 0,480g/100g-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) – 0,049g/100g. Produkt wykazuje działanie biobójcze wobec glonów i grzybów pleśniowych w ilości co najmniej 150 g/m2;
Gęstość objętościowa:ok. 1,00 g/cm³;
Średnie zużycie:0,15÷0,20 l/m² w zależności od intensywności występującego porostu;
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża):od +5°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza:≤75%
Opakowania:Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 1 i 5 l produktu
Przechowywanie:Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci. Preparat napoczęty szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania:12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Skutecznie usuwa większość występujących w budownictwie glonów, grzybów
• Bezpieczny w stosowaniu
• Łatwy w aplikacji

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: W przypadku występowania intensywnego porostu glonów i/lub grzybów, podłoże należy oczyścić w sposób mechaniczny (np. przy użyciu szczotki z twardym włosiem) a następnie całość zmyć wodą pod ciśnieniem.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU: Opakowanie zawiera produkt przeznaczony do bezpośredniego stosowania . Nie rozcieńczać preparatu przed użyciem. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami podanymi na etykiecie produktu.

NANOSZENIE: Preparat nanosić obficie na zanieczyszczoną powierzchnię, aż do całkowitego jej zwilżenia np. za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub gąbki i pozostawić na co najmniej 6 ÷ 12 godzin. Następnie, usunąć pozostałe resztki zanieczyszczeń metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem). W razie potrzeby (przy silnym skażeniu) po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne odkażenie podłoża. Dalsze prace (jak np. malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji preparatu biobójczego. W przypadku braku odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu należy stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (maski).

WYSYCHANIE: Okres sezonowania naniesionej na podłoże jednej warstwy preparatu (przy wysychaniu w temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%) wynosi 12 godzin. Po upływie tego okresu można rozpocząć dalsze prace renowacyjne. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć okres wysychania preparatu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W przypadku występowania intensywnego porostu glonów i grzybów należy przeprowadzić ocenę techniczną budynku, celem określenia zakresu prac koniecznych do skutecznego usunięcia skażenia mikrobiologicznego. Preparat posiada właściwości drażniące i jest szkodliwy dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Podczas prac zalecane jest stosowanie odzieży ochronnej (okulary ochronne, rękawice gumowe, maska chroniąca drogi oddechowe). Nie należy rozprowadzać środka w pobliżu roślin, krzewów. Chronić przed przedostaniem się do zbiorników wodnych. Substancje czynne są biologicznie rozkładane poniżej progu szkodliwości dla mikroorganizmów.
Nie dopuszczać do przedostania się produktu do ścieków, gleby, wód powierzchniowych.

Supreme Poradnik