Biała zaprawa mineralna przeznaczona do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu i z wełny mineralnej do podłoża oraz wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych w systemach ociepleń KABE THERM WHITE. Do stosowania na ścianach wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). Zaprawa KOMBI WHITE stosowana jest w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków – ETICS.

Uwaga: Przed nakładaniem tynku warstwa zbrojona musi zostać zagruntowana odpowiednim (pod dany tynk) preparatem gruntującym.

*przy użyciu produktu w systemie ociepleń, producent udziela gwarancji jedynie w przypadku zastosowania wszystkich składników systemu KABE THERM WHITE.
** płyty styropianowe stosowane w systemie ociepleń powinny spełniać wymogi techniczne podane w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA-20/0027.

Bazowy środek wiążący:spoiwa hydrauliczne z dodatkiem polimerowych oraz mineralnych modyfikatorów;
Gęstość objętościowa:ok. 1,5÷1,6 g/cm³;
Proporcje mieszania:ok. 5,0 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą:ok. 2 godzin;
Czas otwartego schnięcia:≥ 20 min.
Barwa:biała;
Zużycie:• przy klejeniu płyt styropianowych ok. 4,0 kg/m²; • przy klejeniu płyt z elewacyjnej i dwugęstościowej wełny mineralnej ok. 5,0 kg/m²; • przy klejeniu płyt z lamelowej wełny mineralnej ok. 5,5 kg/m²; • przy wykonaniu warstwy zbrojonej na płytach ze styropianu ok. 4,0 kg/m²; • przy wykonywaniu warstwy zbrojonej na płytach z wełny mineralnej ok. 5,0 kg/m²;
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża):od +5°C do +25°C
Opakowanie:Jednorazowe opakowanie papierowe zawierające 25 kg produktu.
Przechowywanie:Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu suchym, zapewniającym ochronę przed wilgocią i mrozem. Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Okres przydatności do stosowania:12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Plastyczny, łatwy w obróbce klej na bazie białego cementu
• Duża odporność na powstawanie rys skurczowych
• Optymalna wytrzymałość mechaniczna
• Brak spływu z powierzchni pionowej
• Wysoka przyczepność do podłoża i materiałów termoizolacyjnych (wełna mineralna, styropian)
• Uniwersalne zastosowanie (do przyklejania i wykonywania warstwy zbrojonej siatką)
• Zawiera mikrowłókna i włókna polipropylenowe
• Do stosowania z białym i grafitowym styropianem**

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są większe niż 1 cm ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą. Podłoża chłonne przed nakładaniem zaprawy wyrównawczej zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych wynosi ok. 3 godzin (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%). Przed przystąpieniem do przyklejania płyt z materiałów termoizolacyjnych na podłożach niepewnych należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie podłoża ze słabo związanej warstwy i zagruntowanie preparatem BUDOGRUNT ZG. Po wyschnięciu preparatu należy wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub specjalne przygotowanie podłoża. Uwaga: Przed nakładaniem cienkiej warstwy zaprawy KOMBI WHITE podłoże mineralne zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1 oraz zabezpieczyć siatkami osłonowymi przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej i spaleniem zaprawy.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Do pojemnika z odmierzoną ilością chłodnej wody (ok. 5,0 litrów) stopniowo wsypywać całą zawartość opakowania stale mieszając (mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem), aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Okres przydatności do stosowania zarobionej wodą zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze otoczenia +20°C).

PRZYKLEJANIE PŁYT IZOLACYJNYCH: Na równych podłożach można przyklejać płyty izolacyjne metodą płaszczyznową. W przypadku zastosowania płyt z wełny mineralnej należy wcześniej przeszpachlować płyty zaprawą KOMBI WHITE w miejscach późniejszego nakładania zaprawy klejącej. W celu odpowiedniego przyklejenia należy nałożyć na płytę porcję zaprawy klejąco-szpachlowej i wykorzystując prostą krawędź pacy równomiernie rozprowadzić cienką warstwą. Przy wykonywaniu tej czynności zaprawę należy dociskać pacą do powierzchni płyty. Następnie nanieść na płytę dodatkową porcję zaprawy i rozprowadzić ząbkowaną krawędzią pacy (o min. wymiarach zębów 10 x 10 mm). Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy usunąć, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 godzinach), przyklejone płyty można zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi, zgodnie z projektem ocieplenia. W celu uzyskania równej powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą licową powierzchnię styropianu pacą z grubym papierem ściernym. Przy klejeniu płyt izolacyjnych na nierównych podłożach zaprawę klejąco-szpachlową należy nanosić na płyty metodą pasmowo-punktową. W przypadku zastosowania płyt z wełny mineralnej należy wcześniej przeszpachlować płyty zaprawą KOMBI WHITE w miejscach póżniejszego nakładania zaprawy klejącej. W celu odpowiedniego przyklejenia płyt przygotowaną zaprawę nanieść pasmami o szerokości 3÷6 cm na całym obwodzie wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyty, oraz 3÷6 placków zaprawy o średnicy 10÷15 cm równomiernie rozłożonych na pozostałej części płyty. Nałożone na obrzeżu pasma zaprawy należy uformować w kształcie pryzmy, przeciągając pacą pod kątem 45° do powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy należy usunąć tak, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 godzinach) przyklejone płyty można zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi, zgodnie z projektem ocieplenia. W celu uzyskania równej powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą licową powierzchnię styropianu pacą z grubym papierem ściernym.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ: W przypadku zastosowania płyt z wełny mineralnej należy przeszpachlować zaprawą KOMBI WHITE całą zewnętrzną powierzchnię warstwy termoizolacyjnej przed przystąpieniem do wykonywania warstwy zbrojonej. W pierwszej kolejności należy wzmocnić krawędzie otworów okiennych i drzwiowych, przyklejając diagonalnie (tzn. pod kątem 45°) w narożach tych otworów siatkę z włókien szklanych (o wym. 25 x 30 cm) przy użyciu zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI WHITE. Warstwę zbrojoną można wykonać na powierzchni wyrównanych i oczyszczonych (po szlifowaniu) płyt ze styropianu nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia. W tym celu, należy nałożyć zaprawę klejąco-szpachlową na podłoże ciągłą i równomierną warstwą (o grubości ok. 3÷4 mm) na szerokość siatki zbrojącej. Następnie nałożoną warstwę zaprawy przeciągnąć ząbkowaną krawędzią pacy i natychmiast wtopić w nią siatkę z włókien szklanych. Zatopiona siatka powinna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Po zatopieniu siatki całą powierzchnię warstwy należy dokładnie wyrównać przez filcowanie/zacieranie, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję zaprawy. Sąsiednie pasy siatki należy przyklejać na zakład nie mniejszy niż 10 cm. Grubość warstwy zbrojonej z jedną warstwą siatki na płytach styropianowych powinna wynosić od 3 do 5 mm, natomiast na płytach z wełny mineralnej od 4 do 5 mm.

WYSYCHANIE: Okres schnięcia wykonanej warstwy zbrojonej wynosi min. 3 dni (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%). Po upływie tego okresu można nanieść preparat gruntujący i po jego wysezonowaniu, nałożyć masę tynkarską. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza może wydłużyć okres wysychania zaprawy.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia pęknięć i nierówności, niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nakładania i wysychania zaprawy klejąco–szpachlowej powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotności powietrza. W celu ochrony niewyschniętej warstwy zbrojonej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a przy wystąpieniu podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

Supreme Poradnik