Program do Obliczania efektywności ekonomicznej systemów ociepleń

Jest to bezpłatna aplikacja obsługiwana z poziomu strony internetowej Farby KABE dostępna pod adresem: https://farbykabe.pl/program  umożliwiająca określenie efektywności ekonomicznej ocieplenia ścian zewnętrznych budynku modelowego w zależności od lokalizacji budynku, sposobu eksploatacji oraz zakresu prowadzonych prac termomodernizacyjnych. Interfejs użytkownika umożliwia przeprowadzenie analizy w 2 trybach /podstawowym i zaawansowanym/ w zależności od szczegółowości wprowadzanych danych dotyczących każdej przegrody. Aplikacja oblicza efektywność określonej grubości ocieplenia ścian w odniesieniu do określonych parametrów pozostałych przegród budowlanych /stropodach, podłoga na gruncie, strop na piwnicą, okna i drzwi/ oraz założonej efektywności systemu ogrzewania. Użytkownik może wybrać typ budynku, jaki będzie obliczał oraz ustala czy będzie posługiwał się metodą uproszczoną (dopuszczoną dla pewnej części budynków), czy dokładną. Następnie określa położenie geograficzne analizowanego obiektu poprzez wskazanie najbliższej stacji klimatycznej, dla której istnieją dane meteorologiczne dopuszczone przez Ministerstwo Infrastruktury. 

Dalsze wprowadzanie danych odbywa się poprzez podanie informacji na temat wymiarów geometrycznych obiektu, jak również precyzyjne określenie budowy ścian, podłóg i okien, szczegółowe zdefiniowanie systemu grzewczego/chłodzącego w budynku oraz określenie zastosowanej wentylacji w budynku (np. wentylacja naturalna, mechaniczna z odzyskiem ciepła itp.).

Kolejnym krokiem jest określenie niezależnych stref temperaturowych w obiekcie poprzez podanie ich wymiarów, budowy oraz udziału poszczególnych systemów grzewczych/chłodzących działających na ich obszarze. W efekcie użytkownik otrzymuje wynik wartości EP (współczynnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania/chłodzenia budynku), graniczną wartość EP wg warunków technicznych dla budynku nowego i modernizowanego oraz wartość EK, tzn. współczynnik określający zapotrzebowanie na energię do ogrzania/chłodzenia budynku. Wartości wyświetlają się na suwaku graficznym i program umożliwia wydrukowanie tych wyników. 

Oprogramowanie jest kompatybilne z najbardziej rozpowszechnionym na rynku systemem BuildDesk Energy Certificate, tzn. istnieje możliwość wygenerowania na jego podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej istniejącego budynku lub projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Program pozwala również na określenie najbardziej uzasadnionej ekonomicznie grubości ocieplenia w stosunku do uzyskanych efektów termoizolacyjnych. 

Program Kalkulator materiałowy KABE – opis programu

Jest to bezpłatna aplikacja obsługiwana z poziomu strony internetowej Farby KABE dostępna pod adresem: https://farbykabe.pl/program umożliwiająca sporządzenie orientacyjnego zestawienia kosztów i ilości produktów potrzebnych na daną powierzchnię oraz prawidłową konfigurację rozwiązań systemowych Farby KABE. Powyższy program dzięki rozbudowanej funkcjonalności umożliwia w łatwy i szybki sposób określenie zapotrzebowania materiałowego wraz z optymalizacją wielkości opakowań oraz uwzględnieniem wysokości dopłat do kolorów farb i tynków. Powyższa kalkulacja jest sporządzana w oparciu o cennik fabryczny Farby KABE.

Program Kalkulator materiałowy KABE – wydajność farby

Program Kalkulator materiałowy KABE umożliwia także określenie zapotrzebowania na farbę elewacyjną w zależności od grubości ziarna tynku cienkowarstwowego. Po kliknięciu w ikonę „Określ szczegółowe parametry zużycia” przechodzimy do nowej zakładki w której występuje rozwijane menu kontekstowe z różnymi grubościami tynków cienkowarstwowych. Wybranie danej grubości tynku oznacza uwzględnienie w kalkulacji zużycia farby odpowiedniego dla tej grubości ziarna tynku. 

Program do obliczania parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych wg z optymalizacją grubości izolacji metodą NPV oraz SPBT)

Jest to bezpłatna aplikacja obsługiwana z poziomu strony internetowej Farby KABE dostępna pod adresem: https://farbykabe.pl/program,cw przeznaczona do projektowania i weryfikacji parametrów cieplno-wilgotnościowych założonej przegrody budowlanej w której zastosowano systemy i produkty Farby KABE. Aplikacja pozwala na obliczanie: oporu cieplnego R i wsp. przenikania ciepła U złożonej przegrody budowlanej, wsp. temperaturowego fRsi pozwalającego oszacować ryzyko rozwoju pleśni, bilansu wilgoci wewnątrz przegrody budowlanej i ryzyka powstawania kondensacji międzywarstwowej oraz określania punktu rosy. Wyniki obliczeń mogą być prezentowane w formie tabelarycznej i graficznej oraz w formie zbiorczych raportów zapisywanych w postaci dokumentu o formacie PDF. 

Supreme Poradnik